S A L E S  O F F I C E
VIDEOTECA / BIDEOTEKA / FILM LIBRARY

Apart. Correos 397  •  20080 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (SPAIN)
Teléfono: 943 48 12 17   •  Fax: 943 48 12 18  •  www.sansebastianfestival.com

ENVIAR EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO:
ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE

INPRIMAKIA BETETA BIDALI:
IRAILAREN 4a BAINO LEHEN
PLEASE RETURN THE DULY COMPLETED FORM:
BEFORE 4th SEPTEMBER

(por favor rellenar un formulario por película / mesedez, formulario bakarra bete filma bakoitzeko / please fill one form per film)

 
1.  FILM / FILMEA / FILM
1.1 Título original / Jatorrizko izenburua / Original title:
  Título en inglés / Izenburua ingelesez / English:
  Título en español o euskara / Izenburua gaztelaniaz ala euskaraz / Spanish or Basque:
     
1.2 Director  / Zuzendaria  / Director:
     
1.3 Autor del guión /  Gidoigilea / Screenplay
     
1.4 Nombre del productor / Ekoizlearen izena / Name of the producer
     
1.5 Productora (Nombre y dirección) / Ekoizetxea (Izena eta helbidea) / Production company (Name and address):
 
  Tel: Fax: Email:
  Número de Móvil / Mugikorraren zenbakia /
Mobile phone
 
1.6 Coproductores (Nombre y dirección) / Ekoizkidea/k (Izena eta helbidea) / Co-production company/ies (Name and address):
 
  Tel: Fax: Email:
 
1.7 Agente de ventas (Nombre y dirección) / Atzerrirako salmentak (Izena eta helbidea) / Sales agent (Name and address):
 
  Tel: Fax: Email:
  Número de Móvil / Mugikorraren zenbakia /
Mobile phone
 
1.8 Distribudora en España (Nombre y dirección) / Espainiako banatzailearen (Izena eta helbidea) / Distribution company in Spain (Name and address):
 
  Tel: Fax: Email:
  Número de Móvil / Mugikorraren zenbakia /
Mobile phone
 
1.9 Breve sinopsis en castellano / Sinopsi laburra gazteleraz / Short in Spanish
 
 
1.10 Breve sinopsis en inglés/ Sinopsi laburra Ingelesez/ Short in English
 
 
1.11 Intérpretes / Antzezleak / Actors:
 
 
2.  DATOS TÉCNICOS
2.1 Nacionalidad de la película / Filmearen jatorrizko Herrialdea / Nationality of the film
2.2 Año de producción / Ekoizpen urtea / Year of production
2.3 Color o B/N / Kolorea ala zuri/beltza / Colour or Black & White:
2.4 Versión Original / Jatorrizko hizkuntza / Original language:
2.5 Idioma de los subtítulos / Azpitituluen hizkuntza / Subtitles
2.6 Duración / Iraupena / Lenght:
2.7 Territorios en los que está disponible / Zein Lurraldetan den erabilgarria / Regions in wich the film is available:
2.8 Página Web / Web gunea / Web
 
3.  MATERIAL
3.1 Numero de DVDs enviados/Zenbat DVD bidali dira /Number of DVDs sent:
3.2 Numero / Zenbat / Number of Pressbook: Carteles/ Kartelak/Posters:
 
4.  DEVOLUCIÓN DE MATERIAL / MATERIALA ITZULTZEKO / MATERIAL RETURN
Deberán retirar los DVDs el último día de festival, de lo contrario será devuelto contra reembolso.
DVD-ak zinemaldiaren azken egunean jaso beharko dituzue, osterantzean errenboltso bidez itzuliko dira.
You must collect your DVD copies on the last day of the Festival,  they will otherwise be returned COD.
4.1 A Empresa y dirección / Empresa eta helbidea / Company and address:
 

 

Los datos relativos a la película serán publicados en la guía del Sales Office.
Por favor, adjunte una foto de la película con las siguientes características: 300DPI, 10X15, blanco y
negro y apaisada.

Pelikulari buruzko datuak Sales Officen gidan argitaratuko dira.
Mesedez, ez ahaztu filmearen argazki bat gehitzea: 300DPI, 10X15, zuri-beltzean eta etzana.
The details concerning the film will be published in the Sales Office guide.
Please, don´t forget to attach a picture of the film: 300DPI, 10x15, black and white, landscape orientation.

 

5. DATOS PARA FACTURACIÓN / FAKTURAZIO DATUAK / INVOICING DETAILS
CONDICIONES GENERALES / BALDINTZA OROKORRAK / GENERAL CONDITIONS

 

Esta inscripción sólo se hará efectiva tras el pago de 100 euros, no reembolsables, en concepto de digitalización. A partir del 31 de agosto, el Festival aplicará un recargo del 25%. El ingreso se puede realizar con cualquier tarjeta de crédito (salvo American Express) a través de la página web del festival: www.sansebastianfestival.com/sales/ , donde deberá identificarse con el código que será asignado a su película una vez inscrita. En caso afirmativo, rellene OBLIGATORIAMENTE los datos fiscales de la persona física o jurídica a cuyo nombre vaya dirigida la factura :

Izen-emate hau gauzatu eta indarrean jartzeko itzuliko ez diren 100 euro ordaindu beharko dira digitalizazio moduan. Abuztuaren 31tik aurrera, % 25eko errekargua ezarriko da. Diru-sartzea edozein kreditu-txartela erabiliz egin daiteke (ameritan Express ezik) zinemaldiko web orriaren bitartez: www.sansebastianfestival.com/sales/
Bertan, pelikulari dagokion identifikazio kodeaz baliatuz nor zaren adierazi beharko duzu. Faktura jaso nahi baduzu, markatu mesedez. Baiezkoa bada, DERRIGORREZKOAK izango dira fakturaren hartzailea izango den pertsona fisiko edo juridikoaren datu fiskalak.

This registration will only take effect on your making non-refundable payment of 100 Euro to cover the digitizing. The Festival will apply an additional surcharge of 25% from 31st August. Payment can be made by any credit card (except American Express) via the Festival web site: www.sansebastianfestival.com/sales/ , in which you will have to identify your film with the code provided by the Sales Office. Please mark whether or not you require an invoice. If you do, you MUST ENTER all tax details of the person or entity to whom/which the invoice is to be addressed:

 

¿Desea factura? · Fakturarik nahi al duzu? · Do you require an invoice?
 

Sí / Bai /Yes No / Ez / No

 

Nombre y apellidos, razón o denominación social (*)/
Izen eta abizenak, arrazoi edo deitura soziala (*)/
Name and Surname. company name (*)

NIF (*) / IZF (*) / TAX CODE Nº/VAT (*)
Domicilio (*) / Helbidea (*) / Address (*)
C. Postal (*) / P.K. (*) / Post code (*)
Ciudad (*) / Hiria (*) / City (*)
País(*) / Herrialdea (*) / Country (*)
E-mail facturación (*) / Fakturazio e-maila (*) / Invoicing e-mail (*)

(*) En caso de desear factura deberá hacer constar todos los campos obligatorios para su emisión por vía electrónica. La factura se enviará al correo electrónico de facturación arriba indicado, en cumplimiento de nuestra
política de reducción del impacto medioambiental generado por el consumo de papel.
.(*) Faktura nahi izanez gero, formulario honen goialdean datozen datuak bete beharko dituzue, hala, faktura elektronikoa bidali ahal izango dugu zuek esandako fakturazioko helbide elekronikora gure ingurumenaren
errespetuarekin bat eginez.
(*) Anyone wishing to receive an invoice must complete all of the obligatory fields for its electronic delivery to the address indicated above, in compliance with our policy of reducing environmental impact by using less paper.

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos mediante este formulario por y para uso exclusivo del Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián, S.A., y bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar la acreditación y para la posterior relación de la entidad con usted. Ud. acepta expresamente la inclusión de los datos recabados mediante la cumplimentación de este formulario en el fichero automatizado de datos de carácter personal antes referido, así como su publicación en la guía o guías de asistentes al Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián. Los datos solicitados en este formulario son de carácter obligatorio. Ud. podrá ejercitar respecto a los datos recabados de esta forma, los derechos reconocidos por la Ley, y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de sus datos. Los derechos de cancelación, oposición y revocación del consentimiento para la cesión podrán ser ejercitados por el Usuario, y en su caso quien lo represente, mediante solicitud escrita firmada y dirigida a la dirección que aparece a pie de página.

Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan adierazitakoaren arabera, Donostiako Nazioarteko Zinemaldia S.A.-k eta soilik bere erabilerako, formulario honen bidez eskuraturiko datu pertsonalekin sortuko duen fitxategi automatizatuaren berri eman nahi dizugu, zinemaldiaren ardurapean akreditazioa kudeatu eta entitateak aurrerantzean zurekin izango duen harremana xedatzeko asmoz. Zuk espreski onartzen duzu formulario hau betetzean eskuratutako datuak aipaturiko datu pertsonalen fitxategian sartzea, baita hauek gidan edo Donostiako Nazioarteko Zinemaldira bertaratutakoen gidan argitaratzea. Formulario honetan eskatzen diren datuak ematea derrigorrezkoa da. Era honetan jasotako datuei dagokienez, Legeak aintzatetsi eskubideez baliatu ahal izango duzu, eta hain zuzen, datuen sarbide, zuzenketa edo baliogabetze-eskubideak eta beharrezko balitz, aurkakotasunekoa ere; eta baita zure datu-ematearen adostasunaren baliogabetzea ere. Baliogabetze, aurkakotasun eta datu-ematearen adostasunaren baliogabetzea erabiltzailearen esku izango dira, eta hala balegokio, honen ordezko baten esku, sinatutako idatzizko eskaeraz eta orrialde honen behekaldean agertzen den helbidera zuzendurik.

In accordance with that set down in Organic Law 15/1999, dated 13 December, regarding the Protection of Personal Data, we inform you of the existence of an automated personal data file created with the details obtained from this form by and for the exclusive use of the Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A. This data will be used under the responsibility of the Festival to process your accreditation and for the purpose of subsequent relations between the entity and yourself. You expressly accept that data obtained from the filling in of this form be added to the automated personal data file mentioned above, and that this information be published in the guide or guides of people present at San Sebastian International Film Festival. You must provide all of the information requested on this form. You will be able to access data collected in this way as per your appropriate legal rights and will particularly have the right to access, rectify or cancel details, to express your opposition where relevant, and to revoke your consent of its use. The rights of cancellation, opposition and revocation of consent for the use of this information can be exercised by the user and, where relevant, by the person representing him or her by means of a written request, signed and posted to the address appearing at the foot of thepage.

 

 

Si su película es aceptada, recibirá un correo asignándole un código de inscripción para efectuar el pago de 100 Euros. (Su película no quedará inscrita en la Videoteca hasta no ser aceptada y el pago efectuado).

Zure filma onartua gertatzen bada, mezu bat bidaliko dizugu 100 euroen ordainketa egiteko izenemate-kode bat esleituz. (Zure filma ez da Bideotekan izen emanda geratuko, berau onartua izan eta ordainketa egiten den arte).

If your film is accepted, you will receive an e-mail containing your registration code for payment of the 100 registration fee. (Your film will not be registered in the Video Library until it has been accepted and payment has been made).

Email:

DEVOLUCIONES POR E-MAIL: Este reenvío con los datos cumplimentados implica la aceptación de las condiciones generales de datos de facturación arriba indicadas por parte de la persona titular de los datos de inscripción.
E-MAIL BIDEZKO ITZULTZEAK: Aipatutako inprimakiaren itzultzeak, datuak beteta, izen-ematearen datuen titularrak goian adierazitako fakturazio-datuen baldintza orokorrak onartzen dituela atxikirik dakar berekin.
RETURN E-MAILS: Returning it to us with the relevant data implies acceptance by the person to whom the registration details correspond of the above-mentioned general invoicing conditions.